ส่วนกลางสถาบันพระบรมราชชนก

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา วิธีบริหารยา หลักการเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ ปฏิกิริยาระหว่างยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ประโยชน์ทางคลินิกและอาการไม่พึงประสงค์ของยา ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่นำกลุ่มยาดังกล่าวไปใช้ในการรักษา

ความหมายและความสำคัญ กระบวนการขนส่งยาผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยวิธีธรรมดาและวิธีพิเศษ การดูดซึมยา การกระจายตัวของยา การเปลี่ยนแปลงยา การขับถ่ายยาออกจากร่างกาย