วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวม  บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ  ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของตา หู คอ จมูก ภูมิคุ้มกันบกพร่องและภูมิคุ้มกันไวเกิน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ ความผิดปกติของเลือดและส่วนประกอบของเลือด ระบบสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง  โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ  โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน  เลือกใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

Concepts and principles of nursing care for individuals during childhood, adult and elderly responding to illnesses based on holistic and caring approach given to different ages of persons who have health problems related to sensory organs, immune system and functions, cell and tissue, blood and blood components, reproductive system and sexuality, infectious diseases, communicable and tropical diseases in acute, critical and chronic conditions; using nursing processes according to ethics, professional laws,  and human rights; integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individuals’ self-care competence.

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยการออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย รวมทั้งการเลือกและนำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณของนักวิจัย

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ แนวทางการป้องกันและแก้ไข การเลือกและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการดำเนินชีวิตอย่างมีวิจารณญาณ

Progress of information and technology; information learning skills and computer employment; impacts of technology on life, society, environment and the nature; prevention and resolution impacts; critically selecting and applying information and technology for using in ways of life

      หลักการและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ในการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน

      Principles and techniques of nursing practice based on holistic nursing and caring for individuals throughout the lifespan according to ethics, professional laws and human rights