วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี

แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของเซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ อวัยวะสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน อวัยวะรับสัมผัส ฮอร์โมน และภูมิคุ้มกัน ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การแก้ไขปัญหาสุขภาพ การใช้กระบวนการพยาบาล ใช้กระบวนการพยาบาลโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ โดยยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน การเลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น  มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

Concepts and principles of nursing based on holistic care and The Theory of Caring given to different ages of persons with health problems related to sense organs, immune deficiency, abnormal growth of cell and tissue, blood and blood components, reproductive system and sexuality, infectious diseases, communicable and tropical diseases in both acute and chronic conditions; using the nursing processes to health problem solving providing through the focus on the principles of ethics and human rights; the integration of Thai, wisdoms, the utilization of community resourses, appropriate technology, in order to build up individual competency of self care.

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลอย่างเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกวัยของชีวิตที่มีปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ และเพศสัมพันธ์ การหายใจ เลือดและส่วนประกอบของเลือด การไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง สมองและไขสันหลัง ทั้งในภาวะเฉียบพลัน ภาวะวิกฤต และภาวะเรื้อรัง โดยยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน การเลือกใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

      แนวคิด หลักการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การประเมินสุขภาพ เพื่อการวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้านอายุรกรรม  ศัลยกรรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การปฐมพยาบาล  การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย การบำบัดโดยหัตถการ การบันทึกข้อมูล  การคัดกรอง การให้คำแนะนำและการส่งต่อโดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน กฎหมายวิชาชีพ

    Concepts and principles of primary medical care, health assessment and diagnostic test in differentiating diseases, and primary medical care in both medical and surgical fields in response to the regulations of the Ministry of Public Health; primary nursing care; emergency care; mass casualty, procedural management; patient’s record; screening; providing health education; and referring with regards to ethical principles, human rights and the Nursing Acts.

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อการตัดสินใจ คิดแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและวิชาชีพ โดยมีการเชื่อมโยงถึงเหตุผลด้านคุณธรรม จริยธรรม

Concepts and principles of thinking in variety of dimensions, systematic thinking process development, participatory learning, group process, and the integration of both moral and ethical reason, both individually and in group.