วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา

ศึกษาหลักเภสัช 4 ประการ หลักและข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร  ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาสามัญประจำบ้าน และสมุนไพรในการสาธารณสุขมูลฐาน สมุนไพรที่มีพิษ ศึกษาเภสัชวัตถุ หลักการพิจารณาและจำแนกเภสัชวัตถุ ประเภทของเภสัชวัตถุ การรู้จักพืชวัตถุ  สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ   ชื่อสามัญ  ชื่อท้องถิ่น และชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ส่วนที่ใช้ สารประกอบที่สำคัญ  สรรพคุณของตัวยา ตัวยาที่ใช้แทนกันได้ ช่วงเวลาของการเก็บยา การเก็บรักษาตัวยา ศึกษาสรรพคุณเภสัช รสของตัวยา รสยาประธาน ความสัมพันธ์ระหว่างรสยากับสรรพคุณ ความสัมพันธ์ระหว่างรสยากับธาตุ ฤดู สีผิว ส่วนของร่างกายและวัย  การเข้ากันหรือเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างรสยากับรสยา  และรสยากับโรค

มาตรการและวิธีการต่างๆ ที่นํามาใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคฟันผุ โรคปริทันต์ ได้อย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการทั้งมาตรการทางชีวการแพทย์ มาตรการเชิงกลและมาตรการเชิงเคมี รวมถึงยกตัวอย่างมาตรการทางทันตกรรมป้องกันได้

ความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาชุมชน  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน  แนวคิดทฤษฏีและแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาชุมชน  เทคนิคการทำงานร่วมกับชุมชน การเสริมสร้างพลังชุมชน การเจรจาต่อรอง การประชาพิจารณ์ในชุมชน การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ศึกษาคณาเภสัช ประเภทของคณาเภสัช จุลพิกัด พิกัดยา พิกัดพิเศษ และมหาพิกัด ศึกษาการแบ่งกลุ่มตัวยาสมุนไพรตามโรคและอาการป่วย การวิเคราะห์ตำรับยา การชั่ง ตวง วัด หลักการและวิธีการปรุงยา การใช้ยากระสายยา การแต่งกลิ่นและรส สารปรุงแต่ง การใช้ยาข่มหรือตัวยาคุมฤทธิ์ และการทำให้ตัวยามีพิษน้อยลง การเก็บรักษาที่ปรุงแล้ว การกำหนดอายุยา การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ปรุงยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย และการบริหารร้านยาแผนไทย

ศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา วิธีบริหารยา หลักการเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ ปฏิกิริยาระหว่างยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ประโยชน์ทางคลินิกและอาการไม่พึงประสงค์ของยา ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด