วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี

แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลอย่างเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาทางสุขภาพจิต ในภาวะเฉียบพลัน ภาวะวิกฤติและภาวะเรื้อรัง การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม การใช้สัมพันธภาพเพื่อการบำบัดรายบุคคล นำไปใช้ในการให้การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน การเลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการเทคนิคและการใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การสอน การสร้างสัมพันธภาพ และการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ การประยุกต์ความรู้ในการให้บริการสุขภาพโดยยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพ

ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลอย่างเอื้ออาทรสำหรับมารดาในระยะตั้งครรภ์ทารกการในครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด   การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ การประเมินและดูแลภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันปัญหาสุขภาพ สร้างสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก และครอบครัว ให้การพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน  การเลือกใช้ทรัพยากร  เทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ในการดูแลตนเอง

การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น  การคัดกรองและการส่งต่อผู้ป่วย  การรักษาพยาบาลเบื้องต้นการทำหัตถการการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  และการบันทึกข้อมูล การรักษา พยาบาล เบื้องต้น  ภายใต้ขอบเขตของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  หลักจริยธรรม  สิทธิมนุษยชน และกฎหมายวิชาชีพ