แนวคิด และทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล กฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นิติเวช นิติจิตเวช ปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาล และการแก้ไข แนวทางและการนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล และในชีวิตประจำวัน

     Concepts and theories of ethics, ethical issues, and ethics for the nursing profession, nursing laws and other related  laws; ethical issues in nursing and their solutions; guidelines and applications in the nursing practice and daily life.

โครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการทำงานของเซลล์  เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความสัมพันธ์ ของระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์รวมทั้ง ผิวหนัง กระดูกและข้อต่อ กล้ามเนื้อ ประสาท การไหลเวียน  การหายใจ  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการทำงานประสานกันอย่างกลมกลืนกับการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ  ให้อยู่ในภาวะปกติ

เนื้อหานี้ ใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อเรียนรู้การใช้ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีวิต

สำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ประสบอุบัติเหตุในสถานการณ์ต่างๆ

แนวคิดและหลักการพยาบาลครอบครัว และชุมชนที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาสุขภาพครอบครัวที่พบบ่อย การแก้ไขปัญหาสุขภาพครอบครัว ปัญหาสุขภาพชุมชนระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ การวินิจฉัยปัญหาและการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการพยาบาล มุ่งสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน การเลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการดูแลตนเอง โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน

     ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ นิติเวช นิติจิตเวช และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาล และการแก้ไข แนวทางการนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล และในชีวิตประจำวัน
     Concepts and theories of ethics, ethical issues, and ethics for the nursing profession, nursing laws and other related  laws; ethical issues in nursing and their solutions; guidelines and applications in the nursing practice and daily life.

     ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล กฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นิติเวช นิติจิตเวช   ปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาล และการแก้ไข แนวทางและการนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล และในชีวิตประจำวัน

     Concepts and theories of ethics, ethical issues, and ethics for the nursing profession, nursing laws and other related  laws; ethical issues in nursing and their solutions; guidelines and applications in the nursing practice and daily life.

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย  การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย   เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนโครงร่างและรายงาน การวิจัย รวมถึงการเลือกและการวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักจริยธรรม และสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณของนักวิจัย

หลักการและเทคนิคที่คำนึงถึงการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลบุคคลทุกวัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบน บนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลอย่างเอื้ออาทรโดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน