ชนิด รูปร่าง ลักษณะเฉพาะและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์และปรสิต ที่มีผลต่อสุขภาพ การติดเชื้อ การเกิดโรค การแพร่กระจาย กระบวนการต้านทานโรค การยับยั้งและการฆ่าเชื้อของจุลชีพและปรสิต การควบคุม  การป้องกันการติดเชื้อ

Types, forms, characteristics qualifications and physiology  of  microbial  and  parasite affecting health status, infection, disease mechanism, epidemiology, antimicrobial process, inhabitation and disinfection of microbial and parasite, prevention and controlling of infection.