แนวคิดหลักและปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บป่วยของบุคคลแต่ละช่วงวัย  หลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก วันรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ในภาวะวิกฤติ เฉียบพลัน  เรื้อรัง  ความตายและภาวะใกล้ตาย และที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของการกิน เคี้ยว ย่อย ดูดซึม การขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ ผิวหนัง กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ฮอร์โมน โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเองและครอบครัว

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ นิติเวช นิติจิตเวช  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาล และการแก้ไข แนวทางการนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการดำเนินชีวิต

การใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพแก่เด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจ การไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง   สมองและไขสันหลัง  ภาวะล้มเหลวหลายระบบในภาวะเฉียบพลันและเรื้อรังได้ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและหลักจริยธรรม   

วิชา  พย.1203  หลักการและเทคนิคการพยาบาล

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒  รุ่นที่ ๔๕ ห้อง ก และ ข

ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ : วิชาชีพ