วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

โครงสร้าง หน้าที่ และกลไกการทำงานรวมทั้งความสัมพันธ์ของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในร่างกายเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ การปฏิสนธิและคัพภวิทยา
การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย และสมดุลน้ำอิเล็กโทรไลต์ และกรดด่างของร่างกาย  ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติการพยาบาล

พยาธิสภาพ กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ และอวัยวะในระบบต่าง ๆ กลไกการปรับตัว ปฏิกิริยาตอบโต้ การปรับตัวของร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพ