หลักสูตร เน้น ในการใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร

เน้น ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ การครอบคลุม ความรวดเร็วทันเวลา ของข้อมูล

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของสารสนเทศด้วยสูตร 4MT

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับคน
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับเงิน
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับของ
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับเวลา