คำอธิบายรายวิชา

         แนวคิด หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมทุกวัยของชีวิต การซักประวัติ  ตรวจร่างกาย ประเมินจิตเวชศาสตร์ สังคมและจิตวิญญาณ การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน

         Concepts, principles, and methods of holistic health assessment in all ages; history taking, physical examination, assessment of psychological, social and spiritual aspects; laboratory results interpretation and other special examinations based on ethics and human rights.

     คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิด  หลักการเวชบริบาลเบื้องต้น  การประเมินสุขภาพ เพื่อการวินิจฉัยแยกโรค  และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้านอายุรกรรม  ศัลยกรรม  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การปฐมพยาบาล  การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู่ และสาธารณภัย การบำบัดทางโดยหัตถการ การบันทึกข้อมูล  การคัดกรอง  การให้คำแนะนำและการส่งต่อ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน  กฎหมายวิชาชีพ

         Concepts and principles of primary medical care, health assessment and diagnostic test in differentiating diseases, and primary medical care in both medical and surgical fields in response to the regulations of the Ministry of Public Health; primary nursing care; emergency care; mass casualty, procedural management; patient’s record; screening; providing health education; and referring with regards to principles of ethics, human rights and the Nursing Acts