ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ การทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายตั้งแต่ระดับเซลล์ ระบบกระดูกระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนและระบบหายใจที่มีความสัมพันธ์ุกัน