วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

แนวคิดพื้นฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุข จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน จิตสาธารณะ วินัยข้าราชการ การพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิต การพัฒนาจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน