วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

        ความหมายและระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย จริยธรรมและความปลอดภัย ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ กับการใช้งานปัจจุบัน ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้อง