วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

        แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับมารดาและทารก การวางแผนครอบครัวและปัญหาการมีบุตรยาก การตั้งครรภ์และพัฒนาการของทารกในครรภ์ การคลอดปกติและระยะหลังคลอด ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว การส่งเสริมพัฒนาการทารกในครรภ์ บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร และการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน มุ่งสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง การมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

สอนขั้นตอนการนำรูปที่เราวาดขึ้นขายที่ LINE STORE