วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ

แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแล ด้วยความเอื้ออาทรสำหรับของมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยง และปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอดและระยะหลังคลอด การประเมินและการคัดกรองภาวะเสี่ยงและส่งต่อ การช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพ การเตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษและการทำสูติศาสตร์หัตถการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารกและครอบครัว

แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทร สำหรับมารดาและทารก การตั้งครรภ์ และพัฒนาการของทารกในครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว โดยใช้กระบวนการพยาบาลดูแลมารดาและทารก ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากร


แนวคิดพื้นฐานของระบาดวิทยา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคที่มีผลต่อสุขภาพความเจ็บป่วย
ของประชากรและปัญหาสาธารณสุข ธรรมชาติของการเกิดโรค ลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคและการ
กระจายของโรคในชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวสถิติ การรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลทางชีวสถิติ สถิติชีพและดัชนีอนามัย วิธีการทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค การสืบสวนการระบาดของโรค หลักการป้องกันและการควบคุมโรค

แนวคิด หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต โดย

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การประเมินสภาพจิตสังคม ปัญญาและจิตวิญญาณ การแปลผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน